Tutorial Online 23 Maret - 17 Mei 2020. Unggah Karya Ilmiah 4 Mei - 8 Juni 2020. Ujian Akhir Semester dan Ujian Tugas Akhir Program 14, 20 dan 21 Juni 2020. Pengumuman Nilai Mata Kuliah 26 Agustus 2020

Kisi-Kisi Soal UAS UT HKUM4402 Hukum Perjanjian Beserta Kunci Jawaban

 on Thursday, December 26, 2019  

Kisi-Kisi Soal UAS UT HKUM4402 Hukum Perjanjian Beserta Kunci Jawaban

HKUM4402 Hukum Perjanjian


Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu, merupakan pengertian dari …

A. Hukum Perjanjian.
B. Hukum Perikatan.
C. Hukum Dagang.
D. Hukum Perdata

Jawaban.
B. Hukum Perikatan.
Benar karena Hukum Perikatan merupakan suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu2. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah.....

A. Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain.
B. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
C. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
D. Suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan

Jawaban.
B. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
benar karena merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih 

3. Perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, termasuk jenis ....

A. Perjanjian Timbal Balik.
B. Perjanjian Cuma-Cuma.
C. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.
D. Perjanjian obligator

Jawaban.
A. Perjanjian Timbal Balik.
benar, Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Misalnya perjanjian jual beli, dalam perjanjian ini pihak pembeli wajib menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran dan pihak penjual wajib menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran dan pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijual.

4. Dibawah ini yang bukan subjek perjanjian adalah

A. Koperasi.
B. Perseroan Terbatas.
C. Rumah.
D. Yayasan

Jawaban.
C. Rumah.
Rumah, merupakan objek perjanjian

5. Yang merupakan objek perjanjian adalah....

A. Rumah.
B. Koperasi.
C. Yayasan.
D. Perseroan Terbatas

Jawaban.
A. Rumah.
Rumah, merupakan objek perjanjian

6. Asas di bawah ini berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian merupakan asas....

A. Itikad baik.
B. Kebebasan berkontrak.
C. Konsensualisme.
D. Pacta sunt servanda

Jawaban.
A. Itikad baik.
benar karena itikad baik, melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma   kepatutan dan kesusilaan

7. Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur oleh

A. Buku III KUH Perdata.
B. Buku III KUH Pidana.
C. UUD 1945.
D. Pancasila

Jawaban.
A. Buku III KUH Perdata.
 benar, Buku III KUH Perdata berisi asas- asas dalam hukum perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

8. Asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian   ….

A. Asas Kebebasan Berkontrak.
B. Asas Konsensualitas.
C. Asas Pacta Sunt Servanda.
D. Asas Keseimbangan.

Jawaban.
D. Asas Keseimbangan.
benar, Asas Keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pemikiran bangsa indonesia pada lain pihak
-
9. Azas yang terkandung dalam pasal 1320 Undang-undang hukum perdata adalah ....

A. Azas ketuhanan.
B. Azas konsensualitas.
C. Azas demokrasi.
D. Azas personalitas

Jawaban.
B. Azas konsensualitas.
Asas Konsensualitas merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian

10. Unsur yang bersifat alamiah dalam perjanjian disebut sebagai unsur....

A. Naturalia.
B. Aksidentalia.
C. Esensialia.
D. Wanprestasi

Jawaban.
A. Naturalia.
benar, Naturalia merupakan suatu perjanjian harus selalu dianggap ada walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian

11. Yang termasuk syarat objektif perjanjian adalah....... .

A. Sebab yang halal dan cakap.
B. Sepakat dan Suatu Hal Tertentu.
C. Sepakat dan Cakap.
D. Hal Tertentu Sebab yang halal.

Jawaban.
D. Hal Tertentu Sebab yang halal.
benar, hal Tertentu Sebab yang halal, syarat objektif perjanjian

12. Sebab yang dilarang dalam perjanjian, kecuali......

A. Melanggar Ketertiban Umum.
B. Melanggar Undang-Undang.
C. Melanggar Kesusilaan.
D. Sepakat dan Cakap.

Jawaban.
D. Sepakat dan Cakap.
benar, karena sepakat dan Cakap, syarat subjektif perjanjian

13. Syarat sahnya hukum perjanjian yaitu ...

A. Obyeknya harus tertentu, dan harus diperbolehkan.
B. Obyeknya bersifat transparan.
C. Obyeknya bersifat nyata dan tidak diperbolehkan.
D. Obyeknya bersifat asimetris

Jawaban.
A. Obyeknya harus tertentu, dan harus diperbolehkan.
benar, obyeknya harus tertentu, dan harus di perbolehkan, merupakan syarat objektif dalam perjanjian

14. Cakap, Sepakat, Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang dihalalkan merupakan syarat sah suatu perjanjian sesuai dengan Memorandum pasal . . .

A. Pasal 1320 KUH Perdata.
B. Pasal 1330 KUH Perdata.
C. Pasal 1241 KUH Perdata.
D. Pasal 1240 KUH Perdata

Jawaban.
A. Pasal 1320 KUH Perdata.
Pasal 1320 KUH Perdata, pasal ini merupakan syarat sah   perjanjian

15. Akibat hukum sahnya perjanjian , kecuali........

A. Batal demi hukum.
B. Pelaksanaan dengan itikad baik.
C. Berlaku sebagai undang-undang.
D. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Jawaban.
A. Batal demi hukum.
benar, batal demi hukum, akibat suatu perjanjian tidak sah

16. Suatu perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak  disebut…

A. Pacta Sunt Servanda.
B. Kebebasan Berkontrak.
C. Konsensualisme.
D. Kepribadian

Jawaban.
A. Pacta Sunt Servanda.
Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu norma dasar (grundnorm; basic norm) dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian

17. Prinsip Actio Pauliana adalah

A. Debitur mengintervensi kreditur.
B. Kreditur mengintervensi kreditur lain.
C. Debitur mengintervensi debitur lain.
D. Kreditur mengintervensi debitur.

Jawaban.
D. Kreditur mengintervensi debitur.
benar, kreditur mengintervensi debitur, merupakan salah satu prinsip actio pauliana

18. Perjanjian antara A dan B dapat dilakukan untuk mengikat C dengan syarat ...

A. Menguntungkan A.
B. Menguntungkan B.
C. Menguntungkan A dan B.
D. Menguntungkan C.

Jawaban.
D. Menguntungkan C.
Menguntungkan C, perjanjian antara A dan B dapat dilakukan untuk  mengikat C

19. Jika kata-kata dalam suatu perjanjian sudah jelas maka ....

A. Jangan ditafsirkan.
B. Ditafsirkan secara masuk akal.
C. Ditafsirkan untuk kepentingan kedua belah pihak.
D. Ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan masyarakat

Jawaban.
A. Jangan ditafsirkan.
benar, jangan ditafsirkan suatu perjanjian maksudnya  jika kata-kata dalam suatu perjanjian sudah jelas maka jangan di tafsirkan

20. Dibawah ini adalah pihak yang dapat mengajukan pailit kecuali ..

A. Kepolisian untuk kepentingan umum.
B. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
C. Seorang kreditur atau lebih.
D. Debitur sendiri

Jawaban.
A. Kepolisian untuk kepentingan umum.
benar, Kepolisian untuk kepentingan umum, bukan pihak yang dapat   mengajukan pailit

21. Dalam perjanjian antara dina dan ani dinyatakan bahwa dina hanya boleh menjual barang-barang yang dibeli dari tempat ahmad, perjanjian ini berarti mempunyai prestasi....

A. Tidak berbuat sesuatu.
B. Berbuat sesuatu.
C. Tidak memberi sesuatu.
D. Memberi sesuatu

Jawaban.
A. Tidak berbuat sesuatu.
Tidak berbuat sesuatu, artinya bahwa perjanjian dina dan ani mempunyai prestasi tidak berbuat sesuatu  

22. Syarat adanya suatu prestasi adalah....

A. Dapat ditentukan.
B. Dapat dilaksanakan.
C. Bebas sebebas-bebasnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.
D. Tidak melanggar Hukum

Jawaban.
C. Bebas sebebas-bebasnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.
benar, Bebas sebebas-bebasnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, merupakan syarat adanya suatu prestasi

23. Bentuk wanprestasi adalah dibawah ini, kecuali  ....

A. Melunasi isi perjanjian tepat waktu.
B. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
C. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
D. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)

Jawaban.
A. Melunasi isi perjanjian tepat waktu.
benar, Melunasi isi perjanjian tepat waktu, merupakan bentuk prestasi bukan wanprestasi

24. A berjanji kepada B untuk mengirim barang, pada hari senin, 7 maret 2019, pada hari sabtu dan minggu , hujan turun tiada henti sehingga hari senin terjadi banjir. A gagal mengirim barang kepada B. Hal ini dikatakan sebagai  ....

A. Keadaan memaksa.
B. pelepasan hak  .
C. lalai.
D. wanprestasi

Jawaban.
A. Keadaan memaksa.
Benar, Keadaan memaksa, bahwa A sudah melaksanakan prestasinya karena pada hari sabtu dan minggu huhan dan banjir, namun karena keadaan memaksa sehingga pelaksanaan pengiriman barang dilakukan hari senin

25. Bentuk ganti rugi adalah sebagai berikut kecuali  ....

A. rugi.
B. biaya.
C. Pembatalan perjanjian.
D. Bunga

Jawaban.
C. Pembatalan perjanjian.
benar, Pembatalan perjanjian timbulnya hak pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian

26. Seorang Debitur yang tidak melaksanakan prestasinya karena kesalahan si debitur disebut ....

A. Wanprestasi.
B. Kahar.
C. Keadaan memaksa.
D. Force Majeur

Jawaban.
A. Wanprestasi.
benar, wanprestasi,  suatu kondisi dimana debitur berada dalam keadaan lalai.

27.Dalam hukum Amerika, debitur dapat meminta diadakan renegosiasi (perjanjian ulang). Hal ini dapat dilakukan bila terjadi keadaan yang dinamakan ....

A. overmacht.
B. Force majeur.
C. Hardship.
D. Kahar

Jawaban.
C. Hardship.
benar, Hardship, dalam hukum amerika, debitur dapat meminta diadakan renegosiasi (perjanjian ulang)

28. Bentuk -bentuk wanprestasi, kecuali  ....

A. Melaksanakan dengan melaksanakan perjanjian.
B. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
C. Melaksanakan tetapi tidak seperti diperjanjikan.
D. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu

Jawaban.
A. Melaksanakan dengan melaksanakan perjanjian.
benar, melaksanakan dengan melaksanakan perjanjian, ini merupakan     bentuk prestasi bukan wanprestasi

29. Keputusan hakim sebelumnya yang digunakan oleh hakim lain untuk mengadili perkara serupa disebut sebagai  

A. Yurisprudensi.
B. Keputusan Sela.
C. Vonis.
D. Ketetapan

Jawaban.
A. Yurisprudensi.
benar, Yurisprudensi, Keputusan hakim sebelumnya yang digunakan oleh hakim lain untuk mengadili perkara serupa

30. Keadaan memaksa terjadi karena hal-hal dibawah ini, kecuali....

A. Debitur lupa menyerahkan prestasinya.
B. Debitur dilarang pemerintah menyerahkan prestasinya.
C. Debitur mengalami bencana alam.
D. Terjadi perubahan kebijakan pemerintah

Jawaban.
A. Debitur lupa menyerahkan prestasinya.
benar, Debitur lupa menyerahkan prestasinya

31. Jual beli dianggap telah terjadi jika tercapai kata sepakat tentang  ....

A. Barang dan Harga.
B. Waktu pengiriman.
C. Harga.
D. Tempat serah terima

Jawaban.
A. Barang dan Harga.
benar, Barang dan Harga, objek dalam suatu perjanjian

32. Perjanjian jual beli bersifat obligator artinya ....

A. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban.
B. Dapat dikuasakan kepada pihak lain.
C. Penjual dan pembeli bertemu langsung.
D. Harus ada kata sepakat

Jawaban.
A. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban.
benar, Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban, sifat obligator

33. Dibawah ini adalah hal-hal yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa , kecuali....

A. Harga.
B. Saksi.
C. Kesepakatan.
D. Waktu dan Penyewa

Jawaban.
B. Saksi.
jawaban yang benar Saksi, orang yang melihat, mengetahui suatu peristiwa hukum

34.Perjanjian sewa menyewa diatur dalam .... 

A. UU Hukum Perdata Pasal 1548-1600.
B. UU Hukum Perdata Pasal 1547-1700.
C. UU Hukum Perdata Pasal 1549-1700.
D. UU Hukum Perdata Pasal 1549-1600

Jawaban.
A. UU Hukum Perdata Pasal 1548-1600.
Benar, UU Hukum Perdata Pasal 1548-1600, mengatur tentang perjanjian sewa menyewa

35. Dedi berjanji kepada  Dona untuk mengirimkan barang pada hari jumat, 22 Januari 2019. Pada hari rabu dan kamis , hujan turun tiada henti sehingga hari jumat terjadi banjir. Dedi gagal mengirimkan barang kepada Dona. Hal ini dapat dikatakan sebagai ....

A. Keadaan Memaksa  .
B. Prestasi.
C. Wanprestasi.
D. Lalai

Jawaban.
A. Keadaan Memaksa  .
Keadaan Memaksa      adalah suatu keadaan yang terjadi setelah di buatnya persetujuan , yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat di persalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak menduga pada persetujuan yang dibuatnya

36. Hukum Perikatan Menurut Pitlo adalah

A. Suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi..
B. Yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia..
C. Kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak..
D. Suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhnya, baik barang-barang maupun jasa).

Jawaban.
A. Suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi..
Benar, Hukum Perikatan Menurut Pitlo adalah ? Suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi

37. Hukum perikatan berbicara mengenai

A. Harta..
B. Politik..
C. Manusia.
D. Ekonomi

Jawaban.
A. Harta..
benar, Hukum perikatan berbicara mengenai Harta

38. Pihak dalam hukum perikatan berisi….

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3

Jawaban.
C. 2.
benar, pihak dalam hukum perikatan adalah 2 pihak, contoh   hukum perjanjian jual beli, ada pejual ada pembeli.

39. Di bawah ini adalah dasar hukum perikatan, kecuali…

A. Perikatan yang timbul karena adanya salah paham.
B. Perikatan terjadi bukan perjanjian.
C. Perikatan yang timbul undang-undang.
D. Perikatan yang timbul dari persetujuan

Jawaban.
A. Perikatan yang timbul karena adanya salah paham.
benar, Perikatan yang timbul karena adanya salah paham

40. Perjanjian dibedakan menurut sifat yaitu, kecuali ....

A. Perjanjian Bagi Hasil.
B. Perjanjian Formil.
C. Perjanjian riil.
D. Perjanjian konsensual

Jawaban.
A. Perjanjian Bagi Hasil.
benar, Perjanjian Bagi Hasil

41. Kategori wanprestasi ada…

A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 6

Jawaban.
B. 4.
benar, kategori wansprestasi adalah 4, yaitu sama sekali tidak  memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, melakukan perjanjian yang dilarang untuk dilakukan

42. Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan,  pihak yang dimaksud adalah....

A. Direktur.
B. Kreditur.
C. Nasabah.
D. Debitur.

Jawaban.
D. Debitur.
benar, Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, siapa pihak yang dimaksud    adalah debitur, debitur adalah adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang

43.Jenis-jenis perjanjian khusus, kecuali …

A. Pemberian.
B. Tukar menukar.
C. Jual beli.
D. Sewa Menyewa

Jawaban.
A. Pemberian.
benar, Pemberian bukan merupakan Jenis-jenis perjanjian khusus

44. Buku III KUH Perdata membuat tentang perikatan yang timbul dari..

A. Perintah
B. Persetujuan atau Perjanjian.
C. Pengurusan Kepentingan orang lain yang berdasarkan persetujuan (Zaakwaarnemiing).
D. Perbuatan yang melanggar hukum

Jawaban.
A. Perintah.
Benar, Buku III KUH Perdata membuat tentang perikatan yang timbul dari Perintah

45.Jenis-jenis Risiko dalam perjanjian timbal balik, kecuali....

A. Risiko dalam perjanjian sepihak.
B. Risiko dalam tukar menukar.
C. Risiko dalam sewa menyewa.
D. Risiko dalam jual beli

Jawaban.
A. Risiko dalam perjanjian sepihak.
benar, risiko dalam perjanjian sepihak diatur dalam pasal 1237 KUHPerdata, dimana risiko ditanggung oleh kreditur, bukan jenis resiko dalam perjanjian timbal balik. 

46. Keabsahan berlakunya kontrak baru tidak perlu lagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan, merupakan pendapat kontrak menurut …

A. Remi Syahdeini.
B. Pasal KUHP.
C. Auguste Compte.
D. Mariam Darus

Jawaban.
A. Remi Syahdeini.
benar, Keabsahan berlakunya kontrak baru tidak perlu lagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan, merupakan pendapat kontrak menurut pendapat Remi Syahdeini

47. Jumlah sumber dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPerdata adalah ….

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2

Jawaban.
A. 3.
benar, Sumber dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPer buku ke 3

48. Yang termasuk macam-macam perjanjian adalah …

A. Perjanjian Sepihak dan timbal balik.
B. Pelaksanaan Perjanjian.
C. Suatu hal tertentu.
D. Terlibat Hukum

Jawaban.
A. Perjanjian Sepihak dan timbal balik.
benar, Perjanjian Sepihak dan timbal balik termaksud macam-macam  perjanjian

49. Perikatan dihapus berdasarkan kriteria-kriteria dalam pasal….

A. 1381 KUH Perdata.
B. 1389 HUH Perdata.
C. 1321 KUH Perdata.
D. 1388 KUH Perdata

Jawaban.
A. 1381 KUH Perdata.
benar,  Perikatan itu di hapus berdasarkan kriteria-kriteria terpada pada  pasal 1381 KUH Perdata

50. Azas-azas kebebasan berkontrak dibatasi oleh rambu-rambu hukum, kecuali…

A. Dilaksanakan dengan tidak ada itikad baik.
B. Harus memenuhi syarat sebagai kontrak..
C. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang belaku.
D. Tidak dilarang oleh Undang-Undang .

Jawaban.
A. Dilaksanakan dengan tidak ada itikad baik.
benar, bukan merupakan asas kebebasan berkontrak dilaksanakan dengan tidak ada itikad baik

51. Cara penghapusan suatu perikatan ada sebanyak…

A. 8.
B. 7.
C. 10.
D. 9

Jawaban.
C. 10.
benar, cara penghapusan suatu perikatan ada 10

52. Pembatasan tuntutan ganti rugi diatur dalam…

A. Pasal 1246 & 1247 KUH Perdata.
B. Pasal 1247 & 1248 KUH Perdata.
C. Pasal 1251 & 1252 KUH Perdata.
D. Pasal 1249 & 1250 KUH Perdata

Jawaban.
B. Pasal 1247 & 1248 KUH Perdata.
benar, Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi di atur dalam Pasal 1247 & 1248 KUH Perdata

53. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara 2 orang / lebih atas dasar dimana pihak yang 1 berhak (kreditur) & pihak yang lain berkewajiban (debitur ) atas suatu prestasi, ini menurut pendapat…

A. Pitlo.
B. Vollmar.
C. Hofmann.
D. Pascall

Jawaban.
A. Pitlo.
benar, Perikatan adalah suatu hubungan hukum yag bersifat hartakekayaan antara 2 orang / lebih atas dasar dimana pihak yang 1 berhak (krediktur) & pihak yanga lain berkewajiban (debitur ) atas suatu pertasi, menurut pendapat Pitlo

54.Dalam hukum perikatan berdasar KUHP Perdata terdapat 3 sumber, kecuali…

A. Perikatan yang timbul dengan sendirinya.
B. Perikatan yang timbul dari persetujuan.
C. Perikatan yang timbul dari undang-undang.
D. Perikatan yang timbul bukan perjanjian

Jawaban.
A. Perikatan yang timbul dengan sendirinya.
benar, Perikatan yang timbul dengan sendirinya

55. Akibat wanprestasi berupa hukuman / akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi kecuali…

A. Pembatalan perjanjian / pemecahan perjanjian.
B. Peralihan risiko.
C. Membayar kerugian yang diderita oleh Debitur.
D. Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur

Jawaban.
C. Membayar kerugian yang diderita oleh Debitur.
benar, Membayar kerugian yang di derita oleh Debitur

56. Asas Konsensualisme adalah….

A. perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas.
B. Kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak.
C. Sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
D. Timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang perjanjikan

Jawaban.
A. perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas.
benar, Bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas

57. Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi…

A. Perjanjian timbal balik.
B. Peristiwa di luar kesalahan.
C. Perjanjian sepihak.
D. Membuat suatu perjanjian

Jawaban.
B. Peristiwa di luar kesalahan.
benar, Peristiwa di luar kesalahan

58. Calon tertanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransika. Ini merupakan prinsip....

A. Subrogasi.
B. Insurable Insurance.
C. Indemnity.
D. Utmost Good Faith.

Jawaban.
D. Utmost Good Faith.
benar, Utmost Good Faith

59. Pengertian dari prinsip Proximate Cause adalah....

A. Jaminan yang terdekat dengan kondisi polis dan paling menguntungkan bagi tertanggung.
B. Penutupan pertanggungan atas suatu objek asuransi yang dilakukan oleh lebih dari satu tertanggung atau perusahaan asuransi.
C. Suatu prinsip dimana bertambah banyak jumlah objek pertanggungan yang diterima maka akan bertambah baik..
D. Prinsip yang menunjukkan apabila atas suatu objek yang diasuransikan pada lebih dari satu perusahaan asuransi.

Jawaban.
A. Jaminan yang terdekat dengan kondisi polis dan paling menguntungkan bagi tertanggung.
benar, Jaminan yang terdekat dengan kondisi polis dan paling menguntungkan bagi tertanggung

60. Berikut ini adalah macam-macam perikatan, kecuali ….

A. Perikatan bersyarat.
B. perikatan alternatif.
C. Perikatan solider.
D. Perikatan tanpa ancaman.

Jawaban.
D. Perikatan tanpa ancaman.
benar, Perikatan tanpa ancaman

61. Teori yang menyatakan bahwa kata sepakat terjadi jika ada pernyataan kehendak yang secara objektif dapat dipercaya disebut teori....

A. Pernyataan.
B. Kepercayaan.
C. Penerimaan.
D. Kehendak

Jawaban.
B. Kepercayaan.
benar, Kepercayaan

62. Kategori dari hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi yaitu, kecuali …

A. Dikucilkan.
B. Pembatalan perjanjian.
C. Membayar kerugian yang diderita.
D. Peralihan risiko

Jawaban.
A. Dikucilkan.
benar, Dikucilkan

63. Risiko dalam jual-beli diatur dalam pasal . . .

A. Pasal 1460 KUH Perdata.
B. Pasal 1545 KUH Perdata.
C. Pasal 1533 KUH Perdata.
D. Pasal 1807 KUH Perdata

Jawaban.
A. Pasal 1460 KUH Perdata.
benar, Pasal 1460 KUH Perdata

64. Berikut ini yang tidak termasuk macam-macam wanprestasi seorang debitur ialah. . .

A. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya.
B. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
C. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
D. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

Jawaban.
A. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya.
benar, Tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya

65. Yang dimaksud dengan perjanjian obligatoir adalah....

A. Perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan.
B. Perjanjian dimana para pihak bebas dan berwenang untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-alat bukti yang akan berlaku diantara mereka.
C. Perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.
D. Perjanjian yang isinya bertujuan untuk membebaskan para pihak dari suatu kewajiban hukum tertentu

Jawaban.
A. Perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan.
benar, Perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan

66. Ketika seorang mengizinkan mendiami suatu rumah, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu akan berakhir apabila secara mendadak seorang itu diberhentikan dari pekerjaannya, maka hal tersebut termasuk dalam ….

A. Perikatan bersyarat.
B. Perikatan yang tergantung pada suatu ketentuan waktu.
C. Perikatan yang membolehkan memilih.
D. Perikatan tanggung-menanggung

Jawaban.
A. Perikatan bersyarat.
benar, Perikatan bersyarat

67. Itikad Baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, tujuannya adalah ....

A. Mengukur objektif menilai pelaksanaan perjanjian.
B. Menentukan subjek perjanjian.
D. C. Menentukan syarat sah perjanjian.
Memperpanjang perjanjian baru

Jawaban.
A. Mengukur objektif menilai pelaksanaan perjanjian.
benar, Mengukur Objektif Menilai Pelaksanaan Perjanjian

68. Pembatalan suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian atau batal demi hukum. Pembatalan oleh suatu pihak biasanya terjadi karena.... .

A. Adanya suatu pelanggaran.
B. Belum adanya perpanjangan isi perjanjian.
C. Adanya perubahan memenuhi prestasi akibat keadaan memaksa.
D. Para pihak melaksanakan isi perjanjian

Jawaban.
A. Adanya suatu pelanggaran.
benar, Adanya suatu pelanggaran

69. Suatu hubungan hukum antara dua orang yang memberi hak pada yang sah untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya disebut . . .

A. Perikatan.
B. Perikatan bersyarat.
C. Perjanjian.
D. Wanprestasi

Jawaban.
A. Perikatan.
benar, Perikatan

70. Teori yang menyatakan suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B dan peristiwa B tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa A adalah teori....

A. Conditio Sine qua Non.
B. Vetrouwenstheorie.
C. Adequate Veroorzaking.
D. Verklaringstheorie

Jawaban.
A. Conditio Sine qua Non.
benar, Conditio Sine qua Non

71. Perikatan dalam bahasa belanda disebut....

A. Code Napoleon.
B. Corpus Juris Civilis.
C. Code de Commerce.
D. Verbintenis

Jawaban.
A. Code Napoleon.
benar, Code Napoleon

72. Sistem hukum perikatan memiliki sifat. . .

A. Terbuka.
B. Tertutup.
C. Keadilan.
D. Demokrasi

Jawaban.
A. Terbuka.
benar, Terbuka

73. Sebuah perjanjian hanya menimbulkan kewajiban saja, tidak menimbulkan hak milik merupakan sifat hukum perikatan yang disebut . . .

A. Obligatoir.
B. Konsensual.
C. Terbuka.
D. Sebagai hukum pelengkap

Jawaban.
A. Obligatoir.
benar, Obligatoir

74. Perbedaan perikatan dengan ketetapan waktu dengan perikatan bersyarat adalah adanya. ..

A.  kepastian waktu itu akan datang.
B. ketetapan waktu yang tetap.
C. kejadian yang mengakibatkan pembatalan perjanjian.
D.ketetapan waktu yang tidak tetap

Jawaban.
A.  kepastian waktu itu akan datang.
benar, Adanya kepastian waktu itu akan datang

75. Berikut ini yang tidak termasuk tiga unsur dalam membayar kerugian yang di derita oleh kreditur adalah….

A. Rugi.
B. Biaya.
C. Bunga.
D. Saham.

Jawaban.
D. Saham.
benar, Saham


Kisi-Kisi Soal UAS UT HKUM4402 Hukum Perjanjian Beserta Kunci Jawaban 4.5 5 Bank Soal Universitas Terbuka Thursday, December 26, 2019 Kisi-Kisi Soal UAS UT HKUM4402 Hukum Perjanjian Beserta Kunci Jawaban Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1. Suatu hubungan h...No comments:

Post a Comment